Działki na sprzedaż

Działki na sprzedaż, Województwo pomorskie, Trójmiasto,Wejherowo,Reda,Rumia,Gdynia,Gdańsk i Sopot.
Działki budowlane to teren wytyczony pod budowę. Lub teren powstały po wyburzeniu budynku/ów. Przeznaczony na zabudowę różnego rodzaju obiektów. Od domów jednorodzinnych, po  osiedla mieszkaniowe. Obiekty handlowe lub użyteczności publicznej. Działkę budowlaną nabywa – w zależności od przeznaczenia działki. Osoba prywatna, deweloper (zwykle nabywa kompleks działek, pod zabudowę jedno- i wielorodzinną). Firma prywatna, instytucja publiczna lub gmina posiadająca działki na dmorzem.

Polskie prawo budowlane na terenie województwa pomorskiego:

Nie definiuje terminu działki budowlanej. Ale określa czym jest teren budowlany. Oraz definiuje pojęcie nieruchomości na cele budowlane. Według artykułu 3 pkt 10 terenem budowlanym określa się przestrzeń, na jakiej odbywają się roboty budowlane włączając teren, który zajmują urządzenia stanowiące zaplecze budowy. Działka budowlana ma również swoją potoczną definicję. Powszechnie określana jest jako teren, na którym właściciel ma prawo sprzedać, wybudować np. dom jednorodzinny, po otrzymaniu zgody odpowiednich urzędów.

Definicję działki budowlanej zawiera:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Według której za działkę budowlana należy rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce[1].
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie pojęcie to oznacza: nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego[2].

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać m.in. działki budowlane nad morzem zdefiniowane zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie[3].

Źródło działki na sprzedaż: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82ka_budowlana

Działki na sprzedaż

Domy na sprzedaż,

Mieszkania na sprzedaż

Biuro nieruchomości Ankra , Rumia, Reda,Wejherowo, Trójmiasto, Gdynia, Sopot, Gdańsk

Widok:
Rodzaj nieruchomości: Działki Usuń
 
Notes